CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquest lloc web és propietat d’Arts Gora, Rosa Mendiola Zamalloa, amb NIF 14867028N i domicili fiscal a Pg. Maragall 37, 08041, Barcelona. El seu ús implica l’expressa i plena acceptació de les condicions generals del mateix, així com la garantia d’acompliment dels requisits particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del portal.

Les condicions generals d’ús d’aquest lloc web descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Arts Gora podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informats dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Arts Gora informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les condicions generals d’ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic info@artsgora.com

OBJECTE

 • Arts Gora subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents condicions generals d’ús així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant “política sobre protecció de dades”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma atorga la qualificació d’usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions d’ús, reservant Arts Gora el dret a modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari l’atenta lectura de les condicions generals d’ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol de les mateixes aquí disposades, s’ha d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.
 • Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics. La utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 • L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, són propietat exclusiva d’Arts Gora i/o tercers, que tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic.
 • Per tot això l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a Arts Gora de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari.
 • Les presents condicions generals d’ús d’aquest lloc web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per Arts Gora o el tercer titular dels drets afectats.
 • Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. Arts Gora és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.
 • Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Arts Gora l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Informació preliminar

 • De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat l’usuari presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través del lloc web https://www.artsgora.com puguin ser incloses en un fitxer de “subscriptors”, “clients” i/o “proveïdors”, segons el cas.
 • La present política de privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es trobin enllaçades pel lloc web.
 • Amb això Arts Gora manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cada un dels usuaris del lloc web.

Principis per al tractament de dades

D’acord amb el RGPD, per tractar les dades personals dels usuaris aplicarem els següents principis:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: requerirem el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, informarem del termini de conservació corresponent. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prendrem totes les mesures encaminades a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades per part de tercers.

Finalitat de les dades recollides i consentiment al tractament

 • Tal com recull la normativa, s’informa a l’usuari que, a través dels formularis de contacte es recullen dades que s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, com ara pressupostos o consultes. Els camps marcats com de resposta obligatòria són imprescindibles per a realitzar la finalitat expressada.
 • Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels usuaris.
 • Únicament el titular tindrà accés a les seves dades i, en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.
 • En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recollides les dades ni molts menys cedirem a un tercer aquestes dades.

Legitimació

 • Gràcies al consentiment, podem tractar les dades de l’usuari i és requisit obligatori per poder enviar el formulari de contacte.
 • L’usuari pot retirar el seu consentiment en el moment que ho desitgi.

Categoria de les dades

 • Les dades demanades no són especialment protegides, sinó que es troben categoritzades com a dades identificatives: nom, cognoms, email.

Temps de conservació de les dades

 • Conservarem les dades de l’usuari durant el temps legalment establert o fins que demani eliminar-les.

Exactitud i veracitat de les dades

 • L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que ens faci arribar, eximint-nos de qualsevol tipus de responsabilitat referent a això.
 • Com a usuari ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

Compliment de la normativa d’aplicació

 • Arts Gora es regeix per la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades: el RGPD.
 • Així mateix, Arts Gora informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment a l’usuari per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.
 • En compliment del que estableix la normativa, informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers d’Arts Gora i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.
 • Addicionalment, l’usuari consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis d’Arts Gora.
 • En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’usuari podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos en l’apartat “Exercici de drets”.

Mesures de seguretat

 • De conformitat amb el que preveu el RGPD, Arts Gora té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
 • Igualment, el web disposa de certificat SSL per la qual cosa es garanteix la seguretat de les seves dades.

Exercici de drets

 • Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web www.artsgora.com podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.
 • La persona interessada podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Arts Gora amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça:

Arts Gora
C/ Juan de Garay, 4
08041 Barcelona

 • També podrà exercitar els seus drets a través del correu electrònic: info@artsgora.com

Modificació de la política de privacitat

 • Arts Gora es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat, d’acord al seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la política de privacitat serà publicada amb raonable antelació de la seva efectiva aplicació. L’ús del web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

Responsable del fitxer i encarregats del tractament

 • El responsable del fitxer de dades és Arts Gora, Rosa Mendiola Zamalloa, amb NIF 14867028N i domicili fiscal a Pg. Maragall 37, 08041, Barcelona.
 • Com a encarregats de tractament aliens a l’esmentat responsable, Arts Gora ha contractat els serveis de hosting a 1&1 Internet España S.L.U. , amb domicili social a Avinguda de la Vega 1 Edifici Veganova 3 Planta 5 Porta C d’Alcobendas, 28108, Madrid, que proporciona els serveis de hosting de la web. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/?

Serveis oferts per tercers en aquest web

 • Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, Arts Gora utilitza els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: 1&1 Internet España S.L.U.
Plataforma web: WordPress.org
Plataforma de plantilles per a WordPress: ThemeFreesia

No vols rebre informació o desitges revocar el teu consentiment?

 • De conformitat amb el que disposa la Llei 34/20023, d’11 de juny de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic pots oposar-te a l’ús de la teva informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el teu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, hauràs d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@artsgora.com. Si has rebut publicitat per correu electrònic, també podràs oposar-te des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que et siguin facilitades. Una altra forma més senzilla seria accedir al teu compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.
 • En relació amb la gestió de les teves dades associades als perfils socials d’Arts Gora, l’exercici del dret d’accés dependrà de la funcionalitat de la xarxa social i les possibilitats d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. En relació amb els drets d’accés i rectificació, et recomanem que només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control d’Arts Gora. A més podrà deixar d’interactuar, seguir o rebre informació dels perfils socials d’Arts Gora, eliminar els continguts que deixin d’interessar o restringir amb qui comparteix les seves connexions, mitjançant els mecanismes estipulats en les diferents xarxes socials.

Sistemes de captura de dades personals i finalitat

 • Arts Gora captura la següent informació de l’usuari en la navegació del lloc web:

a) Formulari de contacte, on l’usuari ha d’omplir els camps de nom i cognoms, correu electrònic, telèfon, assumpte i missatge. La finalitat és la recepció i resposta de consultes, suggeriments o contactes professionals. El sistema també detecta i informa de la direcció IP, data i hora d’accés. Aquest lloc web no utilitzarà mai la IP per identificar els seus usuaris.

b) Cookies (veure apartat Cookies).

Plugins socials

 • A la nostra pàgina web t’oferim enllaços i serveis relacionats amb les diferents xarxes socials. Si ets membre d’una xarxa social i fas clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les dades de perfil amb la informació i la teva visita a aquesta pàgina web. Per tant, és convenient informar-se sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de dades personals de la respectiva xarxa social, si accedeixes a una de les nostres pàgines web amb algun dels teus perfils en xarxes socials o comparteixes informació a través d’ells.

Acceptació, consentiment i revocabilitat

 • L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part d’Arts Gora en la forma i per a les finalitats indicades en el present apartat.
 • Com s’ha informat en les presents polítiques de privacitat, l’usuari podrà en qualsevol moment revocar les seves dades, però sempre sense caràcter retroactiu.

COOKIES

 • Aquesta pàgina web utilitza “cookies” en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del lloc web per part de l’usuari.
 • En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.
 • Més informació sobre la nostra Política de cookies.

HIPERVINCLES

 • L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el lloc web d’Arts Gora, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit d’Arts Gora.
 • El lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, Arts Gora no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garantir i/o oferir els serveis o informació que es puguin proporcionar a través dels enllaços de tercers.
 • Es concedeix a l’usuari un dret limitat revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:
  (I) no podran donar a entendre que Arts Gora recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
  (II) no podran falsejar la seva relació amb Arts Gora ni afirmar que Arts Gora ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius d’Arts Gora;
  (III) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit;
  (IV) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal;
  (V) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. Arts Gora podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de les quals haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. Arts Gora no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.
  En conseqüència, Arts Gora no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

MODIFICACIONS DEL WEB

 • Arts Gora es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

RESPONSABILITATS

 • Arts Gora no garanteix l’accés continuat, la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
 • Tampoc es fa responsable de les decisions que puguin adoptar, com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.
 • Arts Gora podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús irresponsable del seu lloc web o per l’inclompliment de les condicions detallades en aquest avís legal.
 • A més, Arts Gora no es farà responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús de la web.
 • Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui a info@artsgora.com.

DURADA I ACABAMENT

 • La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Arts Gora podrà donar per acabats o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, Arts Gora anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

DECLARACIONS I GARANTIES

 • En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir, Arts Gora no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

FORÇA MAJOR

 • Arts Gora no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 • Les presents condicions, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes condicions resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquest fet no farà que les presents condicions resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt.
 • En aquestes situacions, Arts Gora procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.